wz

Praktikum z anorganické chemie I.

RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

 

Náplň: první praktikum, kde se naučíte rozeznávat kahan od zkumavky, výuka zaměřená na základy laboratorní techniky jako filtrace, destilace, extrakce, titrace, zahřívání, krystalizace atd...

 

Protokoly:

 

1: nedochoval se

 

2: nedochoval se

 

3: Vážení na předvážkách a analytických vahách, jednoduché sklářské práce, měření objemů kapalin, příprava přibližně 0,05 M roztoku Mohrovy soli

 

4: Filtrace za normálního tlaku, Sledování rozpustnosti kamence v závislosti na teplotě

 

5: Dekantace, Filtrace za sníženého tlaku na Büchnerově nálevce, Odpařování za zvýšené teploty

 

6: Vytřepávání jodu z vody do chloroformu, Extrakce za použití extraktoru typu Soxhlet, Sublimace jodu, Dehydratace síranu měďnatého, Stanovení teploty tání kamence

 

7: Zahřívání reakční směsi,  Destilace vodného roztoku síranu měďnatého, Stanovení hustoty vážkovou metodou (pyknometricky), Stanovení hustoty roztoku chloridu sodného (hustoměrem), Stanovení indexu lomu etanolu a glycerolu na a Abbeově refraktometru

 

8: Příprava roztoku NaOH o koncentraci 0,5M, Příprava roztoku (COOH)2 o koncentraci 0,25M , Stanovení přesné koncentrace přibližně 0,5M roztoku NaOH, Stanovení hodnoty pH roztoků, Stanovení přesné koncentrace roztoku HCl

 

9: Příprava plynů v laboratoři, Čištění surového NaCl

 

10: Destilace roztoku kyseliny chlorovodíkové

 

11: Frakční krystalizace směsi oxid chromitý, dichroman draselný a chlorid sodný

 

12: Stanovení součinu rozpustnosti jodidu olovnatého